1-خوب ژست بگيريد

در خصوص جايگذاری افراد در عکس، خلاقانه عمل کنيد. اين خلاقيت به تعداد افراد و همچنين فضايی که برای عکس در اختيار داريد بستگی دارد اما برای يک خانواده متوسط با ۲ فرزند، می توان از يک حالت دايره ای که در آن سر افراد کنار هم قرار گرفته است استفاده کرد. بگذاريد همه روی زمين دراز بکشند و دست يکديگر را بگيرند. برای عکاسی از يک لنز عريض يا استاندارد از ۱۷ تا ۵۰ ميليمتری استفاده کنيد. برای گرفتن عکس بالای سر افراد بايستيد؛ حتی می توانيد برای بالاتر رفتن از يک نردبان هم استفاده کنيد. روی مرکز عکس تمرکز کنيد و از عمق ميدان (depth of field) متوسط استفاده کنيد. احتمالا حدی بين f/9 تا f/16 بايد ايده آل باشد.

2-جمعشون کن

اگر با يک خانواده بزرگ سر و کار داريد، آنها را کنار هم جمع کنيد و اجازه دهيد که به صورت گروهی بايستند. افراد جوان تر و بلندقدتر پشت سر بياستند، مسن ترها در مرکز قرار بگيرند و از بچه ها نيز در جلوی جمع استفاده کنيد. فراموش نکنيد که افراد بلند قدتر را در اطراف و دو انتهای عکس قرار دهيد؛ البته برای عادی و طبيعی جلوه کردن عکس به هيچ وجه اجباری روی قرار گرفتن افراد به ترتيب قد ايجاد نکنيد، انگار که قرار بوده که يک صف تشکيل دهند. از يک فلاش خارجی استفاده کنيد که تمام سايه ها را کمرنگ کنيد و صورت ها را در حالت بدون لرزش ثبت کنيد. همچنين از عمق ميدان بيشتر به منظور شارپ نشان دادن صورت همه افراد استفاده کنيد.

3-روابط را نشان بده

يک ايده خيلی خوب، نشان دادن نزديکی افراد در يک عکس خانوادگی است. بگذاريد سوژه های عکس شما همديگر را بغل کنند. علاوه بر اين می توانيد تفاوت نسل ها را نيز در يک تصوير به وضوح نشان دهيد، مثلا يک مادربزرگ، دخترش و نوه دختری خانواده را در کنار يکديگر قرار دهيد؛ در چنين عکس هايی تفاوت سن به وضوح مشخص خواهد بود. اينگونه عکس ها را با استفاده از نور طبيعی و سرعت بالای شاتر بگيريد که بتوانيد يک خنده بزرگ و عميق را به محض وقوع ثبت کنيد؛ اين که به افراد بگوييد لبخند بزنند و صورت خود را خندان نگه دارند موجب مصنوعی شدن عکس می شود.

4-لباس مناسب بپوش

عکس های خانوادگی زمانی هستند که بايد بهترين نمای خود را داشته باشيد. اگر لباس همه افراد، درجه های تيره و روشن يک رنگ باشد و يا يک جور لباس بپوشند عکس قشنگ تر می شود. از افراد بخواهيد که لباس هايی بپوشند که هم خوانی داشته باشند يا برای متنوع شدن، ترکيب های مختلف را امتحان کنيد. به عنوان مثال از همه بخواهيد که به صورت رسمی لباس بپوشند. مراقب باشيد که از رنگ قرمز تند استفاده نکنيد. همچنين روی ترکيب و تناسب رنگ ها کار کنيد که نمای عکس مصنوعی نشود.

5-از کل کادر استفاده کن

عکس های کلوزآپ راه مناسبی برای انتقال احساسات هستند. دو نفر را که به هم نزديک هستند را انتخاب کنيد، يک زن و شوهر، خواهر و برادر، يا مادر و فرزند؛ و از آنها بخواهيد از فاصله خيلی نزديک با هم صحبت کنند. با استفاده از يک لنز استاندارد يا ماکرو و بستن يک کادر خيلی نزديک، عکس بگيريد. لحظه ای که می خواهيد از آن عکس بگيريد می تواند يک لبخند يا يک نگاه باشد. صبر کنيد و در همان لحظه عکس بگيريد. از نور فلاش برای تثبيت حرکت و از عمق ميدان کم برای مات شدن پس زمينه استفاده کنيد.

6-از زوايای تند و تيز استفاده کن

با زوايا بازی کنيد. اين نوع عکس ها جذاب هستند و بيشتر از کلمات، حرف برای گفتن دارند. يک تکنيک خيلی خوب اين است که روی زمين دراز بکشيد و سوژه ها را بالای سر خود قرار دهيد. برای روشن کردن صورت سوژه های خود در مقابل نور آسمان به فلاش نياز خواهيد داشت. از سوژه هايتان بخواهيد که به پايين نگاه کنند؛ اينطوری مطمئن می شويد که از بينی افراد با درشت نمايی عکس نمی گيريد!