باسلام
احتراما به استحضار می رسانم کارگاه روش تحقیق سه شنبه مورخ1397/7/24 در دانشگاه یادگار امام در دانشکده ی علوم انسانی با تدریس سرکار خانم دکتر فرناز لطیف ساعت 7.45 صبح برگزار خواهد شد
بااحترام مجدد
مریم رزاق نیا
1397/7/23