1- آسان كردن تغيير رفتاري
هدف مشاوره ايجاد تغيير در رفتار مُراجع است تا او را قادر سازد در درون محدوديت هاي اجتماع خود، زندگي بارورتر و رضايتمندانه تري را در پيش بگيرد.
2-حفظ و بهبود روابط با ديگران.
بيشتر اوقات انسان حتي بيش از 90% زندگي انسان با ديگران صرف مي شود. در عين حال، بسياري از مراجعان به مشاوران در ارتباط خود با ديگران مشكل عمده اي دارند. اين مشكل ممكن است از «تصور ضعيف مُراجع» حاصل شده باشد كه باعث شود او در ارتباط¬هايش حالت تدافعي بگيرد، يا اينكه ممكن است علت آن اين باشد كه مراجع مهارتهاي اجتماعي ارتباط با ديگران را ندارد. به اصطلاح روابط عموميش، در حد بالايي نيست مشكلات ارتباطي، از مسائل خانوادگي و زناشويي بزرگسالان گرفته تا تعامل كودكان دبستاني در گروههاي دوستان، وجود دارد. و مشاوره سعي مي كند به مراجعان خود كمك كند تا به وسيله ارتباطات هر چه مؤثرتر، كيفيت زندگي خود را افزايش دهند.
3-كمك به بالا بردن اثر بخشي و توانايي سازگاري مراجعان.
تقريباً همه افراد در جريان مراحل رشد رواني و جسمي خود دچار مشكلاتي مي شوند. تنها عده كمي از ما تمام تكاليف هر مرحله از رشد خود را مي دانيم. و انتظارات و خواسته هاي متعددي كه توسط ديگران بر ما تحميل مي شود اغلب به مشكلات رواني منجر مي شوند. مطمئناً ناهماهنگي از جانب افراد مهم براي كودك، مي تواند به الگوهاي يادگيري رفتار كه ناكارآمد و يا غيرمؤثر هستند منجر شود. كمك كردن به فرد در كنار آمدن و سازگاري با موقعيت ها و درخواست هاي جديد يكي از اهداف مهم مشاوره است.
4-كار مشاور اين نيست كه به جاي مُراجع تصميم بگيرد، تصميم گيري مربوط به مراجعان است و اين مراجع است كه بايد بداند كه چرا و چگونه تصميمي را اتخاذ كند.
مراجع در جريان مشاوره ياد مي گيرد تا عواقب اجتماعي كار خود و صرف وقت، انرژي، سرمايه و ريسك و نظاير آن را حدس بزند. مراجع ياد مي گيرد تا ميزان ارزشهاي موقعيتها را كشف كند. و اين ارزشها را با هشياري كامل در فرايند تصميم گيري به كارگيرد.
مشاوره نه تنها افراد را در رسيدن به درك توانايي ها، علائق و فرصتهايشان ياري مي كند. بلكه به آنها در مورد هيجانات و طرز نگرشهايي كه مي تواند در انتخاب و تصميم گيري آنها تأثير داشته باشد، آگاهي مي دهد.
5-تسهيل شكوفايي استعدادهاي بالقوه مُراجعان.
رشد دادن استعدادهاي بالقوه مراجعان، همواره يكي از اهداف مورد تأكيد مشاوره بوده است. مشاوران مي كوشند مردم را در يادگيري فائق آمدن بر مشكلاتي نظير غلبه بر كمروئي، استرس، افسردگي، مراقبت بهتر از بدن خود، سيگار كشيدن و نظاير اينها ياري كنند. آنها به مردم كمك مي كنند تا ياد بگيرند كه چگونه بر مشكلاتي از قبيل اعتياد، چاقي، بي كاري و اضطراب فائق آيند. در عين حال مشاوران مي توانند مردم را در حل مشكلات بين فردي، مشكلات عاطفي، مشكلات شغلي، افزايش يادگيري و مهارتهاي تصميم گيري كمك كنند.
نكته: توجه داشته باشيد كه خود مشاوره هم شاخه هاي مختلفي دارد چون مشاوره تحصيلي، شغلي و... و هم بر اساس نظرات مختلف داراي اهداف متفاوتي است كه در اينجا به اهدافي كه وجه مشترك نظريات مختلف است اشاره شد.