ايجاد احساس امنيت و اعتماد نسبت به جلسه مشاوره و مشاور . رابطه مشاوره اي هسته اصلي مشاوره قلمداد مي شود که شامل موارد زیر است :
1- رفتار توجه آميز
2- احترام و پذيرش بدون قيد و شرط
3- رازداري
4- درك مراجع و مشكل
5- آماده كردن شرايط محيطي
6- همدلي و توجه به ابعاد عاطفي
7- پذيرش مسئوليت مشاور و مراجع در فرآيند مشاوره
8- رابطه مشاوره اي با هر مراجع يكتا و منحصر به فرد است