بازی، رشد هوشی را تسریع می¬کند. کودکانی که اسباب¬بازی¬های مناســب در اختیار ندارند و در انجام محدویت دارند، از لحاظ شناختی از همسالان خود عقب¬ترند. اگر بپذیریم که بازی برای رشد هوشی اهمیت فوق¬العاده¬ای دارد، در این صورت آشنا کردن کودکان با بازی و محرک¬های محیطی، یکی از عواملی اســت که در رشد شناختی کودک تأثیر دارد و آن را تسهیل می¬کند؛ بنابراین اسباب¬بازی¬ها و بازی¬های مناسب برای کودکان بسیار اهمیت دارند و وظیفه والدین و مربیان کودک است که چنین امکانی را برای کودک مهیا سازند.
حالت¬های هیجانی کودکان بســیار متغیر و غیرقابل پیش¬بینی اســت. یک لحظه کودک شما پادشاه جهان است و با شادي و خوشحالي به این¬سو و آن¬سو مي¬دود؛ کمي بعد خشمگین و عصبانی، از روي ناامیدي مطلق گریه مي¬کند و اسباب¬بازيهایش را به این¬سو و آن¬سوي اتاق پرتاب مي¬کند. مانند بسیاري دیگر از والدین ممکن اســت براي شما هم پیدا کردن راهي براي پاسخ دادن به احساسات و رفتارهاي کودک در این لحظات سخت و دشوار، مشکل باشد.
متخصصان بر این باورند که این لحظات در اوایل دوران کودکي (زماني که او محدودیت¬هاي خود را در فرآیند رشد عاطفي¬اش تجربه مي¬کند) بهترین فرصت¬هایي هستند که شما مي¬توانید از آنها استفاده کرده و به کودک خود آموزش دهید که چگونه احساسات قدرتمند خود را مدیریت کرده و خود را آرام کند. محیط امن خانواده بهترین جایي اســت که مي¬توان در آن این درس¬هاي مهم زندگي را یاد داد و یاد گرفت. هنگامي که شما به کودک خود کمک مي¬کنید تا احساسات تند و تیز خود مانند عصبانیت، ناامیدي یا آشفتگي ذهني را درک کرده و آنها را مدیریت کند در واقع به او کمک مي¬کنید تا بهره هوش عاطفي یا هوش هیجاني¬اش را افزایش دهد. کودکي که بهره هوش عاطفي او بالاتر باشــد، قادر اســت ارتباط بهتري با احساسات خود برقرار کند؛ در هنگام اوج هیجان¬هاي عاطفي، خود را آرام کند؛ دیگران را بهتر درک کرده و با آنها بهتر ارتباط برقرار کند؛ و در نتیجه ایجاد روابط دوستانه محکم¬تر براي او آسانتر است.
متخصصان بر اهمیت بهره هــوش هیجاني و نقش آن در کمک به کودکان براي افزایش ســطح اعتمادبه-نفس و مسئولیت¬پذیري و نهایتاً تبدیل شدن به بزرگسالاني که بتوانند با مهارت، با دیگر افراد جامعه ارتباط برقرار کنند تأکید مي¬کنند. شما چگونه مي¬توانید به کودک خود کمک کنید تا بهره هــوش عاطفي¬اش افزایش پیدا کند؟ تکنیک¬هایي وجود دارند که «هدایت عاطفي» نامیده مي¬شــوند و درواقع دستورالعمل¬هایی گام¬به¬گام است که شما مي¬توانید با استفاده از آنها به کودک خود آموزش¬ دهید که احساساتش را تجزیه و تحلیل کرده و در هنگام برخورد با مشکلات روحي و عاطفي، آنها را مدیریت کند.