کودکي را دیده باشید که دائم در حال حرکت است، جنب¬وجوش زیادی دارد، در حال حرکت غذا مي-خورد، دائم از این طرف به آن طرف می¬دود، اگر کاري هم نداشته باشد بخشی از بدنش دائم در حال تکان خوردن است. در حین حرکت، وسایل و اشیا را لمس مي¬کند. این کودکان کلاً حرکات فیزیکي را دوست دارند. در کلاس و مدرسه به خاطر حرکات به ظاهر اضافي، اغلب با بچه¬هاي بیش¬فعال اشــتباه گرفته مي-شوند. مسئله اینجاست که به این کودکان و رفتار آنها به عنوان یک نوع هوش نگاه نمي¬کنند، صفاتي مثل برهم زدن کلاس، بي¬توجهی به درس، شلوغ کردن، دائم تکان خوردن و یکجا ننشستن، بدون آرام و قرار بودن، گاهی اوقات از ویژگی¬های این کودکان به شمار می¬رود. اما مي¬دانیم براي این کودکان نشستن یعني تمرکز نکردن، چون حرکت باعث مي¬شود آنها بهتر تمرکز کنند.
برخورد نامناسب با این کودکان منجر به کاهش عزت¬نفس، بیزاری یا شکست تحصیلي و گریز از مدرسه و یا بی¬علاقگی به کلاس¬های درسی مي¬شود. خیلي ساده می¬توانیم کودکان داراي هوش جسمي ـ حرکتي را تشخیص دهیم. این کودکان انرژي زیادي دارند، عاشق حرکت و جنب وجوش هستند، براي مدت زمان طولاني نمي¬توانند ساکن بمانند. تفاوت این کودکان با کسانی که مبتلا به بیش¬فعالی و نقص توجه هستند، در این است که فعالیت و جنب¬وجوش آنها در جهت کشف و جستجوی محیط است. دوست دارند همه چیز را خودشان تجربه کنند. براي یادگیري ترجیح مي¬دهند لمس کنند تا اینکه نگاه کنند و بشنوند، زیرا از طریق حس لامسه اطلاعات را پردازش مي¬کنند. این کودکان به محرک¬های فیزیکی سریعتر واکنش نشان می¬دهند.
در کل رفتار این کودکان در ظاهر نسبت به بقیه کودکان متفاوت است و به نظر می¬رسد انرژی مضاعفی دارند و تشنه کنجکاوی در محیط¬اند. این کودکان معمولاً در رشته¬های ورزشی موفق هستند. بهترین ایده¬ها و فکرها به ذهن¬شان مي¬رسد که مدتی طولاني راه می¬روند، مي¬دوند یا بازی می¬کنند یا یک فعالیت جسمي دیگر انجام مي¬دهند گویی تمرکزشان در هنگام حرکت و تلاش بیشتر است. دوست دارند بیشتر وقت¬شان را در بیرون منزل بگذرانند یا در طبیعت باشند. این کودکان در هنگام صحبت کردن با دیگران خیلي زیاد از حرکات دست یا شکل¬هاي دیگر زبان بدنی استفاده مي¬کنند. وقتی می¬خواهند درباره چیزی اطلاعات بیشتری به دست آورند از لمس کردن کمک می¬گیرند. این کودکان براي آموختن یک مهارت جدید، به جاي مطالعه کردن باید آن را به¬طور عملي انجام دهند تا به خوبی آن را فرا گیرند. آنها از مهارت خوبی در به کارگیری ماهیچه¬های بزرگ و کوچک دست و پا برخوردارند. از ورزش، حرکات ریتمیک و فعالیت-های حرکتی لذت می¬برند. خواسته¬های خود را بیشتر به صورت نمایشی و با حرکات بدنی همراه می¬کنند. این کودکان استعداد کنترل حرکات ظریف
بدنی، حرکات موزون، دستکاری ماهرانه اشیاء و انجام کارهای ظریف دست را دارند و علاقه¬مندی زیادی به ورزش¬های حرفه¬ای، ورزش¬هایی مثل کاراته و تکواندو، پانتومیم و تئاتر و بازیگری، جراحی و مکانیکی
که بیشتر با مهارت¬های دست همراه است نشان می¬دهند.