باسلام
از اعضاءعلاقمند به همکاری در راستای بارگذاری مطالب و انتقال دانش، دعوت بعمل می آید تا با این مجموعه مردم نهاد، همکاری داوطلبانه داشته باشند
با احترام
علی اکبر صلاحی
96.06.30