باسلام
احتراماً به استحضار می رسانم فردا دومین جلسه از مهندسی رفتار در محله دشت آبادی راس ساعت 8 الی 9 برگزار می گردد.
در این جلسه ابتدا به بررسی پروژه اقتصاد ژتونی پرداخته می شود و سپس پروژه فضای تعاملی بحث خواهد شد.
با احترام مجدد
علی اکبر صلاحی