هر یک از اعضای هیأت مؤسس باید دارای حداقل شرایط ذیل باشند:
1 - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
3 - نداشتن سوابق پیشینه کیفری
4 - عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی
5 - عدم عضویت در هیأت مؤسس و مرکزیت احزاب سیاسی
6 - آگاهی و التزام به اهداف ، اصول و ضوابط فعالیت سازمانهای غیر دولتی جوانان
7 - دارای بودن تجربه و آگاهی حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعالیت
وظایف و اختیارات :
1 - تدوین اساسنامه
2 - تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی
مجمع عمومی :
از کلیه اعضاء سمن تشکیل می شود و در هر یکسال یکبار تشکیل جلسه می دهد.
و تشکیل جلسات فوق العاده به در خواست نیمی از اعضا یا دبیر یا نیمی از اعضای شورای مرکزی و بازرس منتخب مجمع عمومی صورت می پذیرد.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی :
1 - انتخاب اعضای شورای مرکزی
2 - انتخاب بازرسان (بازرس)مجمع عمومی
3 - بررسی و تصویب دستور جلسات
شورای مرکزی :
1 - کلیه اعضای شورای مرکزی عضو اصلی سمن می باشند.
2 - شورای مرکزی مرکب از 7 نفر و دو نفر علی البدل خواهد بود که برای مدت یکسال به رأی مجمع عمومی انتخاب می شوند.
وظایف و اختیارات :
1 - مدیریت اجرایی سمن
2 - انتخاب رئیس شورای مرکزی بعنوان دبیر
3 - تشکیل جلسات مجمع عمومی
4 - استعفای هر یک از اعضای شورای مرکزی باید به تصویب اکثریت اعضای شورای مرکزی برسد
5 - هر یک از اعضای شورای مرکزی با اکثریت آراء این شورا عزل می شود
6 - اعضای دیگر شورای مرکزی از بین اعضای سمن یک نفر را بعنوان جانشین انتخاب می کنند که حد اقل یک سال فعالیت در راستای اهداف سمن را دارا باشد و در مواقع لزوم جایگزین اعضای اصلی شود
دبیر:
رئیس شورای مرکزی است و برای مدت یکسال توسط شورای مرکزی از بین ایشان انتخاب می شود.
وظایف و اختیارات :
1 - امضاء ثابت کلیه اسناد و اوراق بهادار سمن
2 - نماینده سازمانی و حقوقی سمن
3 - توزیع مسئولیتهای اجرایی و جذب مشارکت سمن در فعالیتها و تحقیق برنامه های سمن
4 - ارائه گزارش دوره ای عملکرد سمن به مجمع عمومی
5 - استعفای دبیر باید به تصویب شورای مرکزی برسد.
6 - دبیر سمن به تصویب اکثریت آراء شورای مرکزی عزل می شود.
بازرس :
- بازرس مجمع عمومی :
از طرف مجمع عمومی ، برای مدت یکسال از بین اعضاء اصلی انتخاب می شوند.
وظایف و اختیارات:
1 - نظارت بر کلیه فعالیتهای اجرایی سمن
2 -گزارش هر گونه تخلف شورای مرکزی از مفاد اساسنامه و آیین نامه سمن به مجمع عمومی و مدیریت سازمان ملی جوانان استان.
3 - گزارش هر گونه تخلف مسئول امور مالی به مجمع عمومی و مدیریت سازمان ملی جوانان استان.
4 - بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تأیید گزارش
5 - ارائه گزارش دوره ای عملکرد خود به مجمع عمومی
6 - استعفای بازرس مجمع عمومی با تصویب شورای مرکزی صورت می گیرد.
7 - بازرس از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء عزل می گردد.
عضو:
1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ابران
3 - داشتن حداقل 15 و حد اکثر 29 سال سن
4 - عدم استخدام در سازمان ملی جوانان و ادارات تابعه
5 - داشتن تخصص و تجربه لازم در اهداف ویژه سمن
تأیید صلاحیت و عزل اعضاء مجمع عمومی توسط شورای مرکزی
وظایف و اختیارات :
1 - آگاهی و رعایت کلیه موارد مندرج در اساسنامه
2 - شرکت در جلسات مجمع عمومی و استفاده از حق رأی در راستای تحقق موارد پیش بینی شده در اساسنامه منوط بر شش ماه فعالیت مستمر در سمن
3 - مشارکت داوطلبانه در انجام فعالیتها و تحقق برنامه های سمن تحت مدیریت شورای مرکزی و دبیر
4 - متعهد بودن نسبت به مسئولیت های محول شده توسط شورای مرکزی
- فقط اعضای اصلی دارای حق رأی در مجامع رسمی سمن می باشند.

مسئول امور مالی :
توسط شورای مرکزی انتخاب می شود. ( مسئول امور مالی لزوماً یکی از اعضای شورای مرکزی یاشد. )
وظایف و اختیارات :
1 - حسابرسی اسناد مالی
2 - تهیه فهرست کلیه اموال و الصاق بر چسب اموال
3 - ارائه گزارش مالی به شورای مرکزی در صورت در خواست اکثریت اعضای شورای مرکزی
4 - تهیه ترازنامه مالی و ارائه آن به دبیر
تبصره :
مسئول امور مالی مسئولیت ثبت ، نگهداری و بایگانی کلیه اسناد مالی سمن را بر عهده دارد.