مطالعات موردي
1ـ جشنواره شعف(شهری – علمی - فرهنگی):
پروژه ما در ماه ژانويه سال 2003 با مشاركت تعدادي از كودكان و نوجوانان و خانواده ها به منظور تشخيص مشكلات محلي شهري و يافتن راه*حل*هايي براي آن شروع شد.
جلساتي در مركز تشكلهاي مردمي در منطقه ده شهرداری تهران برگزار شد.
اين مكان بهترين مكاني بود كه خانواده ها،كودكان و نوجوانان مي*توانستند روش تحقيق، خلاقيت و مديريت را ياد بگيرند و گرد يكديگر جمع شوند و مشكلات محلي را بررسی کنند.
خانواده ها ،كودكان و نوجوانان (گروه بومي) و رابطين سازماني آنها، تيم پژوهش عملي، نماينده شهرداري منطقه ده، نماينده مسجد زينبیه ومسجد سيدالشهدا، مدير مركز تشكل*هاي مردمي در اين جلسات شركت مي*كردند و مشكلات محلي را بررسي می نمودند.
بعد از اجراي چندين پروژه و برگزاري چندين جلسه، گروه بومي تشخيص داد كه مشكل اساسي منطقه جمع*آوري و تفكيك زباله است.
خانواده*ها و مغازه*داران محلي شكايت*هايي را به شهرداري (معاونت خدمات شهري) فرستادند.
بعد از اين زمان شهرداري منطقه ده به منظور تشخيص مشكلات شهري، جشنواره شعف را برگزار كرد و در اين جشنواره دانش*آموزان رشته عكاسي مشكلات محلي را تشخيص دادند (آنها عكس*هايي را از مشكلات شهري گرفتند.)
ما براي طرح بحث*هايي در مورد مشكلات شهري در بين مردم محلي از اين عكس*ها استفاده كرديم. در حاليكه اين استراتژي، مشاركت*كنندگان را تشويق كرد كه با چشم خودشان تاريخچه زندگيشان را ثبت كنند و به شهروندان فرصتي داد تا روي سياست*گذاري شهري تاثير بگذارند.
2ـ پروژه شهرداران خانواده
بعد از جشنواره شعف، كودكان و نوجوانان (گروه بومي) آثاري را ارائه دادند و در جشنواره شركت كردند و تصميم بر آن شد كه يك مشكل محلي را انتخاب و آن را حل كنند.
در طي اين فرایند گروه بومي به كار گرفته شد و رو در رو مشغول آموزش خانواده*هاي محلي در مورد جمع*آوري و تفكيك زباله شدند.
در پايان هر هفته، از طريق تكنيك طوفان فكري نقاط قوت و ضعف تشخیص داده مي*شد، سپس تيم بعد از تشخيص خصوصيات براي هفته بعد دوباره برنامه*ريزي مي*كردند.
بعد از تلاش مداوم كودكان و نوجوانان، آنهايي كه دوره ها را گذرانده بودند و در اجراي پروژه ای نیز شركت داشتند به عنوان شهرداران خانواده منصوب شدند.
بعد از مدتي سازمان*هاي آموزشي محلي مثل مهدكودكها و مدرسه*هاي ابتدايي خواستار مشاركت در اين پروژه شدند.
سپس در 19 ماه فوريه سال 2004، از شهرداران خانواده و خانواده*هايشان دعوت كرديم (3200 كودك از شهرداری منطقه ده تهران) و با پروژه و اهداف آن بيشتر آشنا شدند.
ما قصد داریم اين روش را ادامه *دهيم تا قدرت و دانش را با مردم محلي تقسيم كنيم و معتقديم كه توانايي و قدرت اجتماعي به توانایی يك جامعه براي ايجاد تغيير و تحول مثبت بستگی دارد.

 در نهایت این که :
ما معتقديم كه مردم بزرگترين و قويترين منبعي هستند كه مي*توانيم از آنها براي حل مشكلات با مشاركت دادن آنها در فرايندها و محاسباتمان استفاده كنيم، نشان داديم كه با حمايت و اعتماد مردم، دولت محلي قادر است كه پروژه ها را با كمترين مخارج و بالاترين كيفيت در زماني كوتاه اجرا كند.
اغلب اوقات شاهد كيفيت پايين و كاهش خدمات عملي نهادهای عمومی مسئول براي جامعه هستيم و علت آن هزينه و زمان و عدم اعتماد مردم نسبت به پروژه*هاي مصوب رسمی است. معتقديم كه علت اين مساله وجود اختلاف*نظر در بين مردم و نهادهای محلی نسبت به مشكل است.
پروژه های ما بر اساس مشاركت مردم و در مرحله طراحي، از بين بردن اختلاف*نظر بين مردم و نهادهای محلی است و اينكه مسئولین و مردم محلي تعريف يكساني از موضوع و مشكل موردنظر داشته باشند.
براي اينكه مردم مشاركت كنند يا شما در نقطه نظرات و نگرش*هاي مردم مشاركت كنيد بايد در مكان و زمان خاصي در ميان آنها بود و با* آنها زندگي كرد تا موافقتشان را بدست آورد.
ما چندين كارگاه روش تحقيق طراحي كرديم و ضمن اینکه از آنها در مورد ارتباطات و مقتضیات محلی آموختیم، به آنها آموزش داديم كه چگونه به فرم پرسشنامه و اطلاعات وارد شده به كامپيوتر و بانك اطلاعات دسترسي پيدا كنند.
گروه پژوهشي با افراد فعال محلي تشكيل شد تا احتياجات، نگراني و دغدغه*هاي ساكنين و درخواستها و دغدغه*هاي مقامات را تشخيص داده و راه*حلي براي آنها پيدا كند.
به منظور ارتقاء كيفيت پروژه*ها و عملي كردن آنها، پروژه*ها بايد بر اساس احتياجات و دغدغه*هاي مردم باشد، تا خود مردم آنها راتشخيص دهند و راه*حل آن را پيدا كنند.

 ویژگی های اصلی پروژه شامل :
1ـ ارتقاء كيفيت پروژه*هاي تحقيقي
2ـ عملي كردن نتايج بر اساس شرايط منطقه
3ـ عدم مخالفت مردم در مورد پروژه*هاي دولت
4ـ اعتماد مردم به مقامات محلي و بالعکس
5ـ كاهش هزينه و زمان طراحی و اجرای پروژه ها
6ـ اصلاح ديدگاه (نظر) نهادهای محلی و هماهنگ كردن و تطابق آن با ديدگاه مردم
7ـ مشاركت مردم در تصميم*گيري*هاي محلي
8ـ مشخص كردن احتياجات محله با مشاركت مردم

 تفاوت*ها و تشابهات بين پروژه* ما و ديگر پروژه*هاي عملی مشارکتی شبيه به اين پروژه
تشابهات:
1) لزوم ايجاد زبان مشترك در همكاري ها
2) لزوم ايجاد اعتماد بين طرفين درگير در پژوهش عملي مشاركتي
3) همزماني عمل و پژوهش
4) درك دو جانبه ميان پژوهشگر و مشاركت*كننده
5) نزديك نمودن تئوري و مشكلات واقعي به يكديگر
6) توانمندسازي شركت كنندگان در تشخيص مشكلات
7) به منظوردرك برخي عملكردهاي اجتماعي، دانشمندان اجتماعي بايد مشاركت*كنندگان ------ را در همه مراحل پژوهش به كار بگيرند.
8) مشارکت عمیق مردم محله در تمامی مراحل پژوهش عملی مشارکتی واقعی نامیده می شود. مهمترین مساله در روش پژوهش عملی مشارکتی این است که تمامی ذینفعان سود ببرند و مهارت های محققان و مردم محلی جهت دستیابی به بهترین اثربخشی و استفاده مناسب از تجربیات با هم ترکیب شود. لذا اعضای جامعه محلی و سیاستگذاران محلی و اساتید دانشگاه هر یک به نوبه خود استعدادها و قابلیت های متفاوتی را به ارمغان می آورند.


تفاوت*ها:
1) مداخله ترجيحاً در سطح ارتقاء و يا سطح پيشگيري به جاي مداخله جهت درمان
2) تامين هزينه*هاي پژوهش به صورت مشاركت*هاي جزئي و كلي و به شكل خدمات متقابل
3) بسياري از پژوهشگران پژوهش عملي مشاركتي مثل (Holter, Barcott, Schuratz) معتقدند كه قبل از هر مداخله*اي محققين بايد مشكل و روش مداخله رامشخص كنند و سپس مشاركت*كنندگان درگير شوند. اما ما معتقديم كه مشاركت كامل جامعه زماني رخ مي*دهد كه جوامع بطور مساوي با افراد حرفه*اي شهري در وضع برنامه عمليات شهري مشاركت كنند تا مشكلات شهري خودشان را مشخص كرده و راه*حل ها را گسترش دهند تا اين مشكلات را حل نمايند و یا لااقل تخفیف دهند.
بنابراين، پژوهشگران بايد روابط قدرت را تجزيه و تحليل كنند و خود را به عنوان «مشاورين جامعه» معرفي كنند، كمك اطلاعاتي و تكنيكي را فراهم كنند تا تحرك و پويايي جامعه تسهيل شود.


لطفا عناوین مقالات و نام کنفرانس های داخلی و بین المللی که تجربیات خود را ارائه نموده اید ذکر نمایید .

- محصول تجربیات پژوهش های انجام شده در طول سال های 1371 الی 1375 به تشکیل گروه پژوهش های کاربردی منجر و نتایج تحقیقات انجام شده در قالب مقاله ای با موضوع "طراحی یک دوره برمبنای حل مسئله در روش تحقیق "(دوربن سال 1996 م ) در سومین سمپوزیوم بین المللی pBL ارائه گردید .
-کنفرانس بین المللی مشارکت جامعه " تامین مشارکت مردمی با تکنولوژی مناسب " ،نیومکزیکو – 1381
-گردهمایی مدیران شبکه اطلاع رسانی کشوری "شبکه اطلاع رسانی محلی "،هتل عباسی اصفهان – بهمن 1381
- هفتمین سمپوزیوم برنامه ریزی شهری شارجه " توانمند سازی و مشارکت شهروندان ،مدل برنامه ریزی پایین به بالا " دانشگاه شارجه –فروردین 1383
- همایش توسعه محله ای – چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران "ایجاد تغییرات مثبت شهری از طریق مشارکت و توانمند سازی شهروندان " دانشگاه تهران اسفند 1383
-کنفرانس جهانی کودک و نوجوانان 2005 میلادی "بهره گیری از پتانسیل فضاهای باز شهری به منظور افزایش روحیه جستجوگری و تعلق خاطر محله ای در کودکان و نوجوانان "دانشگاه اسلو ،تیر 1384
- نخستین کنفرانس بین المللی زبان و زبانشناسی " ایجاد پارک های زبان محلی، روشی خلاق و وظیفه محور در ارتقا مهارت های گفت و شنود زبان دوم و توانمند سازی اجتماعی فرهنگی شهروندان "دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی ،آبان ماه -1387